ΓενικH επισκΟπηση του Προγράμματος ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1

COMENIUS Σχολική εκπαίδευση

 • Συμπράξεις σχολικών ιδρυμάτων

 • Δίκτυα Comenius

 • Κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού σχολικών ιδρυμάτων

 • Σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας

 • Ατομικές υποτροφίες κατάρτισης

ERASMUS Τριτοβάθμια εκπαίδευση

 • Ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή συνεργασία

 • Κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού

 • Θεματικά Δίκτυα

GRUNDTVIG Εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές οδοί

 • Σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας

 • Εκπαιδευτικές συμπράξεις

 • Ατομικές υποτροφίες κατάρτισης προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων

 • Δίκτυα Grundtvig

LINGUA Διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών

 • Προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών

 • Ανάπτυξη εργαλείων και διδακτικού υλικού

MINERVA Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση / Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της Επικοινωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης

 Παρατήρηση και καινοτομία

 • Παρατήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, πολιτικών και καινοτομιών (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ΕΥΡΥΔΙΚΗ και NARIC και των επισκέψεων ARION)

 • Καινοτόμες πρωτοβουλίες ως απόκριση σε νέες ανάγκες

Κοινές Δράσεις

Σύνδεση του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με άλλα κοινοτικά προγράμματα π.χ. Leonardo da Vinci II , Νεολαία.

 

 

 

Copyright © 2010  Designed by Chaido Mizeli