Ατομα και Ιδρύματα με δικαίωμα συμμετοχής

ΚριτΗρια επιλεξιμΟτητας για την κινητικΟτητα φοιτητΩν ERASMUS

 

1. Eπιλεξιμότητα φοιτητών ERASMUS

 

1.1    Φοιτητές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό

Τα κοινοτικά κεφάλαια που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1-τομεακό πρόγραμμα ERASMUS, για υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών για σπουδές, θα παρέχονται σε φοιτητές που συμμετέχουν σε εγκεκριμένο πρόγραμμα κινητικότητας με σκοπό να μεταβούν στο εξωτερικό για την πραγματοποίηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων (βλ. Τμήμα 3) στο Ίδρυμα – εταίρο χώρας, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα, διαφορετικής από αυτήν του Ιδρύματος προέλευσης – στο εξής αποκαλούμενο “Ίδρυμα Υποδοχής”.

Τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

         i.            τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

       ii.            οι χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

     iii.            η υπό ένταξη χώρα: Τουρκία.

Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

1.2. Επίσημο καθεστώς

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:

 

·         Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 (LLP)

·         Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

1.3. Πρωτοετείς φοιτητές

Υποτροφίες χορηγούνται μόνο σε φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, είναι δηλαδή  εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος σπουδών.

1.4. Αναγνώριση

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, με τη χορήγηση μονάδων ECTS. Πριν την έναρξη της περιόδου σπουδών Erasmus, το Ίδρυμα θα επιβεβαιώνει ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να ακολουθήσει ο φοιτητής στο Ίδρυμα υποδοχής είναι αποδεκτό στο πλαίσιο του τίτλου σπουδών ή του διπλώματος το οποίο προετοιμάζει ο φοιτητής  και ότι οι σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus είναι, ως εκ τούτου, δυνατόν να αναγνωρισθούν, εφόσον προηγηθεί επιτυχής ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών. Για την κινητικότητα για σπουδές θα συμπληρώνεται η Συμφωνία Σπουδών/Learning Agreement πριν την έναρξη της περιόδου σπουδών. Το περιεχόμενό της πρέπει να συμφωνείται μεταξύ του Ιδρύματος προέλευσης, του Ιδρύματος υποδοχής και του φοιτητή.

1.5. Γλώσσα

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής.

 

2. Eπιλεξιμότητα δαπανών κινητικότητας

 

2.1. Δαπάνες κινητικότητας

Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα έξοδα ταξιδίου, τη γλωσσική προετοιμασία-εάν είναι αναγκαία- και το ενδεχόμενο υψηλότερο κόστος ζωής στο κράτος υποδοχής. Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό.

2.2 Περίοδοι παραμονής στο εξωτερικό

Οι υποτροφίες χορηγούνται για επιλέξιμες δραστηριότητες στο εξωτερικό (βλ. σημείο 3), οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ 1ης Ιουνίου 2010 και 30ης Σεπτεμβρίου 2011.

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για επιλέξιμες δραστηριότητες στο εξωτερικό (βλ. σημείο 3), οι οποίες διαρκούν:

·         τουλάχιστον τρεις μήνες ή τουλάχιστον ένα πλήρες ακαδημαϊκό τρίμηνο

·         όχι περισσότερο από ένα έτος

2.3. Δεύτερη περίοδος ΕRASMUS

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS για σπουδές μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών στο οποίο φοιτά. Ωστόσο, ένας φοιτητής έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει περίοδο σπουδών ERASMUS σε διάφορες πόλεις ή χώρες εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο σημείο 2.2. αυτού του παραρτήματος, ως τμήμα μίας συνολικής κινητικότητας εντός της ίδιας Συμφωνίας Σπουδών, εφόσον πρόκειται για ένα Ίδρυμα Υποδοχής με διαφορετικά παραρτήματα στην ίδια ή διαφορετικές χώρες.  Στην περίπτωση αυτή, όλες οι περίοδοι κινητικότητας πρέπει, κατ’ αρχήν, να τηρούν  την ελάχιστη διάρκεια σε κάθε χώρα. Η περίοδος κινητικότητας σε ένα μέρος, ως τμήμα της συνολικής κινητικότητας μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις μήνες μόνον εάν υπάρχει ισχυρή ακαδημαϊκή αιτιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική κινητικότητα δεν θα είναι μικρότερη από τρεις μήνες. Η συνολική κινητικότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεχόμενες περιόδους ή τουλάχιστον εντός του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, εκτός εάν άλλως ορίζεται από τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, κάτι που θα αποτελεί όλως εξαιρετική περίπτωση.

 

3. Eπιλέξιμες δραστηριότητες στο εξωτερικό

 

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά για τις ακόλουθες δραστηριότητες στο εξωτερικό:

 

·         προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους ωραρίου, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας διατριβής (αποκλείονται όμως οι ερευνητικές δραστηριότητες που δεν αποτελούν σαφώς μέρος ενός προγράμματος σπουδών), οι οποίες  οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος σε Ίδρυμα κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC).

·         πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις σε συνδυασμό με περίοδο σπουδών στο εξωτερικό.

Δυνατότητα συνδυασμού περιόδου τοποθέτησης σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση και περιόδου σπουδών υπάρχει στο πλαίσιο ενιαίας περιόδου κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές στο εξωτερικό. Με τον όρο «ενιαία περίοδος» νοούνται τα εξής: α) ότι η πρακτική άσκηση θα λάβει απαραίτητα χώρα υπό την επίβλεψη του ιδίου Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει τις σπουδές, β) ότι οι δύο δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές περιόδους ή τουλάχιστον εντός του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, εκτός αν άλλως απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών, κάτι που θα αποτελεί όλως εξαιρετική περίπτωση.

Τα προβλεπόμενα για την «συνδυασμένη περίοδο» ποσά είναι τα ίδια με τα ποσά που προβλέπονται για τις σπουδές. Η διάρκεια της «συνδυασμένης περιόδου» κυμαίνεται από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συνδυαστεί, για παράδειγμα, 1 μήνας τοποθέτησης για πρακτική άσκηση με 2 μήνες σπουδών (βλ. σημείο 2.2).

EΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Τα κοινοτικά κεφάλαια που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1-τομεακό πρόγραμμα ERASMUS, για υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, θα παρέχονται σε φοιτητές που συμμετέχουν σε εγκεκριμένο πρόγραμμα κινητικότητας με σκοπό να μεταβούν στο εξωτερικό για την πραγματοποίηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων σε επιχείρηση χώρας η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα, διαφορετικής από αυτήν του Ιδρύματος προέλευσης.

Τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

        i.            τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

      ii.            οι χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

    iii.            η υπό ένταξη χώρα: Τουρκία.

Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUCΧ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

 

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:

 

·         Υπήκοοι χώρας που μετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 (LLP)

·         Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

 

·         Αναγνώριση

 

Το ίδρυμα προέλευσης οφείλει να παρέχει πλήρη αναγνώριση για την περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, κατά προτίμηση μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Η αναγνώριση θα βασίζεται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement) που εγκρίνεται από όλα τα μέλη πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας.

 Στην ιδιαίτερη περίπτωση περιόδου πρακτικής άσκησης που δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, το ίδρυμα αποστολής θα παράσχει αναγνώριση τουλάχιστον καταγράφοντας την περίοδο αυτή στο Παράρτημα Διπλώματος ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή.

Τροποποίηση της Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement) μπορεί να γίνει ένα μήνα μετά την άφιξη του φοιτητή και συμφωνείται επισήμως και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη.

 

·         Γλώσσα

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία θα γίνει η πρακτική άσκηση στην Επιχείρηση Υποδοχής.

 

3.2. Eπιλεξιμότητα δαπανών κινητικότητας

 

3.2.1. Δαπάνες κινητικότητας

Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα έξοδα ταξιδίου, τη γλωσσική προετοιμασία-εάν είναι αναγκαία- και το ενδεχόμενο υψηλότερο κόστος ζωής στο κράτος υποδοχής. Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

 

3.2.2 Περίοδοι παραμονής στο εξωτερικό

Οι υποτροφίες χορηγούνται για επιλέξιμες δραστηριότητες στο εξωτερικό, οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ 1ης Ιουνίου 2010 και 30ης Σεπτεμβρίου 2011.

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για επιλέξιμες δραστηριότητες στο εξωτερικό, οι οποίες διαρκούν:

·         τουλάχιστον τρεις μήνες

·         όχι περισσότερο από ένα έτος

 

3.2.3. Δεύτερη περίοδος ΕRASMUS

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS για πρακτική άσκηση μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών στο οποίο φοιτά ακόμη και αν η δεύτερη φορά είναι «χωρίς υποτροφία» και η διάρκεια της πραγματοποιηθείσας περιόδου είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.

Ο φοιτητής μπορεί να λάβει μόνον δύο υποτροφίες Erasmus: μία υποτροφία για σπουδές και μία για πρακτική άσκηση.

 

3.2.4. Eπιλέξιμες δραστηριότητες στο εξωτερικό

 

Οι υποτροφίες για πρακτική άσκηση ERASMUS στο εξωτερικό χορηγούνται αποκλειστικά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

-          Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

·         Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm )

·         Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)

·         Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες, προξενεία)  της χώρας προέλευσης του φοιτητή λόγω της προϋπόθεσης της διεθνικότητας.

Στην περίπτωση άλλων αντιπροσωπειών ή δημόσιων οργανισμών (π.χ., μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, το Ίδρυμα προέλευσης πρέπει να ελέγχει εάν τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας

 

Το πρόγραμμα ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 αφορά όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες και βαθμίδες.

Απευθύνεται ιδιαίτερα σε:

  • Μαθητές, σπουδαστές ή άλλους εκπαιδευόμενους.

  • Εργαζόμενους που ασχολούνται άμεσα στην εκπαίδευση.

  • Όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ορίζονται από κάθε συμμετέχουσα χώρα.

  • Άτομα και οργανισμούς αρμόδιους για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Επίσης, είναι δυνατόν να συμμετάσχουν σε ορισμένες ενέργειες στο πλαίσιο του προγράμματος και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, όπως:

  • Τοπικοί και περιφερειακοί φορείς και οργανισμοί

  • Ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών συλλόγων, των συλλόγων μαθητών και διδασκόντων και των συλλόγων γονέων.

  • Κοινωνικοί εταίροι.

  • Ερευνητικά κέντρα εξειδικευμένα σε αναλύσεις στον εκπαιδευτικό τομέα.

  • Εταιρίες και κοινοπραξίες, επαγγελματικές οργανώσεις, εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις καθώς και εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια.

Το πρόγραμμα επιδιώκει επίσης, την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και ίσες ευκαιρίες για άτομα με ειδικές ανάγκες και συμβάλλει ενεργά στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

 

Copyright © 2010  Designed by Chaido Mizeli