ΔιαδικασΙα για τη ΣυμμετοχΗ

Κριτήρια επιλεξιμότητας για κινητικότητα φοιτητών

Νομικό καθεστώς φοιτητών

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που είναι:

  1. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 (LLP)
  2. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 και να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  1. Να αναζητήσουν πληροφορίες από το γραφείο Δια Βίου Μάθησης/Erasmus του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και να μάθουν τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τους πληροφοριακούς οδηγούς σπουδών των ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν για μια προσεκτική μελέτη ώστε να ενημερωθούν σωστά πριν αποφασίσουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για το οποίο θα καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης, πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποδοχής μπορούν να βρουν οι σπουδαστές στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.braintrack.com στην οποία υπάρχουν οι ηλεκτρονικές σελίδες όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του κόσμου. Στις σελίδες των ιδρυμάτων που αφορούν τις Διεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 παρέχεται ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής, τη δυνατότητα στέγασης, το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια των εξαμήνων και για άλλα πρακτικά θέματα που είναι σημαντικά για τους εξερχόμενους σπουδαστές.

  2. Περιγραφή της διαδικασίας επιλογής φοιτητών: Δυο φορές τον χρόνο Μάρτιο και Οκτώβριο το Γραφείο Erasmus με σχετικές Ανακοινώσεις στις Γραμματείες και στο διαδίκτυο, καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές μέσα σε καθορισμένες ημερομηνίες να υποβάλλουν την Αίτηση τους. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν την «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» μαζί με Αναλυτική Βαθμολογία, Πτυχία Ξένων Γλωσσών και Φωτοτυπία Ταυτότητας προς τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους. Στην Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο φοιτητής γράφει με σειρά προτεραιότητας τα ιδρύματα που τον ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι αφού ολοκληρώσουν την διαδικασία αξιολόγησης των Αιτήσεων βάσει των κοινών κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν τεθεί, τις διαβιβάζουν στο Γραφείο Erasmus είτε επιλέξουν είτε απορρίψουν έναν φοιτητή μαζί με την αιτιολόγηση της επιλογής τους και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε ο κάθε φοιτητής. Ακολούθως, οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί συνεχίζουν την διαδικασία υποβολής των υπολοίπων εγγράφων (Application Form, Learning Agreement κ.λ.π.) προς το Ίδρυμα Υποδοχής με τη βοήθεια του Γραφείου Erasmus που κάνει και το Nomination των φοιτητών. Το Γραφείο Erasmus είναι υπεύθυνο για την τήρηση καταλόγου των υποψηφίων εξερχομένων φοιτητών καθώς και καταλόγου των απορριφθέντων φοιτητών με αναφορά στο λόγο απόρριψης. Τα ονόματα όλων των επιλεγέντων φοιτητών θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ώστε να διασφαλίζονται με κάθε τρόπο οι κανόνες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.
  3. Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή αίτησης ( Student Application Form & Learning Agreement ) προς το Ίδρυμα Υποδοχής, αφού συμβουλευτούν το φάκελο του Ιδρύματος αυτού (από το Γραφείο «Δια Βίου Μάθησης/Erasmus »), διότι τα περισσότερα Ιδρύματα διαθέτουν ειδικά έντυπα-αιτήσεις για τους φοιτητές που πρόκειται να φοιτήσουν στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus (αίτηση φοιτητή Erasmus , αίτηση για τη στέγαση, αίτηση για εγγραφή στα μαθήματα γλώσσας που πιθανόν να προσφέρει το Πανεπιστήμιο κ.λ.π.) και συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή τους είτε μέσω διαδικτύου είτε ταχυδρομικώς. Οι παροχές των Ιδρυμάτων Υποδοχής όσον αφορά τη στέγαση, τη σίτιση και τα μαθήματα γλώσσας ποικίλει σε κάθε Ίδρυμα.

Η ενημέρωση των υποψηφίων υποτρόφων πάνω σε επιμέρους θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής και κυρίως την αναγνώριση των μαθημάτων που πρόκειται να παρακολουθήσουν είναι αρμοδιότητα των ακαδημαϊκών υπευθύνων. Πολύτιμες πληροφορίες επίσης οι φοιτητές μπορούν να πάρουν από συμφοιτητές τους που συμμετείχαν στο παρελθόν στο πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθησης/Erasmus".

Διαδικασία συμπλήρωσης εντύπων

Ο φοιτητής που πρόκειται να μετακινηθεί σε στα πλαίσια του προγράμματος "Δια Βίου Μάθησης/Erasmus" πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω έντυπα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  1. σε αυτά που πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν πριν την μετακίνηση του φοιτητή στο εξωτερικό

  2. σε αυτά που συμπληρώνονται όταν ο φοιτητής βρίσκεται στο Ίδρυμα Υποδοχής δηλαδή κατά τη διάρκεια των σπουδών του) και

  3. σε αυτά που συμπληρώνονται μετά δηλαδή μόλις ο φοιτητής επιστρέψει από το εξωτερικό

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα εξής έντυπα:

Αίτηση-Δήλωση

Σύμβαση Υποτροφίας (σε 2 αντίγραφα)

Student Application Form (εφόσον το Ίδρυμα Υποδοχής δεν διαθέτει δικά του έντυπα)

Learning Agreement (σε 2 αντίγραφα)

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα εξής έντυπα:

 Confidential Supervisor Report (Σε αυτό θα πρέπει να αναγράφονται ακριβώς οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης του φοιτητή. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις ημερομηνίες πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στο Γραφείο "Δια Βίου Μάθησης/Erasmus")

Transcript of Records

Learning Agreement

Προσοχή ! Το ένα αντίγραφο του Learning Agreement πρέπει να επιστραφεί υπογεγραμμένο από τους υπευθύνους του Ιδρύματος Υποδοχής

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα εξής έντυπα:

Ατομική Βεβαίωση Παραλαβής Υποτροφίας Κινητικότητας

 Έκθεση Σπουδών

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος βάσει της Σύμβασης που υπέγραψε να επιστρέψει εγκαίρως τα έντυπα όπως αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελός του. Σε περίπτωση αμέλειας ή ασυνέπειας του φοιτητή στην επιστροφή των απαραίτητων εγγράφων του υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις (π.χ. επιστροφή μέρους ή και ολόκληρης της υποτροφίας Erasmus κ.α.).

 

Copyright © 2010  Designed by Chaido Mizeli