ΟργAνωση τηΣ ΚινητικOτηταΣ

 

Οι εκπαιδευτικοί του Ιδρύματος (κυρίως οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των Τμημάτων) μπορούν επίσης να συμμετέχουν και στις δραστηριότητες που συνδέονται με την Οργάνωση της Κινητικότητας (Organising Mobility - OM) στα πλαίσια του προγράμματος "ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1".

Οι σημαντικότερες από τις δραστηριότητες αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • Προετοιμασία, εποπτεία και αξιολόγηση της κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού

  • Επισκέψεις σε Ιδρύματα εταίρους για συναντήσεις προετοιμασίας, εποπτείας και ελέγχου που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Οργάνωσης της Κινητικότητας του Ιδρύματός μας

  • Γλωσσική προετοιμασία των μετακινούμενων εκπαιδευτικών

  • Δραστηριότητες σχετικές με την εφαρμογή του ECTS

  • Δραστηριότητες σχετικές με την εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος (Diploma Supplement)

  • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις (Preparatory Visits - PV), σε ιδρύματα με τα οποία δεν υπάρχει προγενέστερη συνεργασία, για την προετοιμασία και υπογραφή διμερούς συμφωνίας σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (SΜ και TS)

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια ERASMUS, καθώς και για ενδεικτικές δραστηριότητες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τον ιστοχώρο:

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/erasmus/home.html

και την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.Κ.Υ. (http://www.iky.gr/) ή να επικοινωνούν με το Γραφείο "Δια Βίου Μάθησης/Erasmus" του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: e-mail address: socrates@teithe.gr, τηλ/ fax 2310 013709, 711, 712

Επιχορήγηση καθηγητών για την Οργάνωση Κινητικότητας ανά χώρα

 

Copyright © 2010  Designed by Chaido Mizeli