ΚινητικOτητα ΦοιτητΩν


ERASMUS+ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2015-2016

Η Κινητικότητα των Φοιτητών ομαδοποιείται σε δύο δράσεις:


"Κινητικότητα για Σπουδές"

Μηνιαία Επιχορήγηση φοιτητών για σπουδές ανά χώρα υποδοχής

"Κινητικότητα για Πρακτική "Ασκηση"

Μηνιαία επιχορήγηση φοιτητών για πρακτική άσκηση ανά χώρα υποδοχής

Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζεται η βασική διαφορά του περιεχομένου αυτών των μορφών κινητικότητας: στο πρώτο, η κύρια δραστηριότητα είναι οι σπουδές, ακόμη και εάν στο πλαίσιο αυτής της κινητικότητας μπορεί να υπάρξουν και άλλες δραστηριότητες. Στο δεύτερο τύπο κινητικότητας η κύρια δραστηριότητα είναι η πραγμάτωση της πρακτικής άσκησης.


Οι στόχοι της κινητικότητας φοιτητών στο πλαίσιο της δράσης ERASMUS είναι οι εξής:

 • Η παροχή ευκαιριών σε φοιτητές ώστε να επωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών.

 • Ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής.

 • Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, τα οποία ανταλλάσσουν σπουδαστές.

 • Η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα εφοδιάζοντας τους νέους με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος.

 • Η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε φοιτητές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.

 • Ειδική μέριμνα υποστήριξης λαμβάνεται για τη μετακίνηση φοιτητών και καθηγητών με αναπηρίες.

Φοιτητές από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα:

Σχετικά με το πως ορίζονται οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

 • Οι Οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
 • Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 22.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
 • Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, λαμβάνουμε υπόψη το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά τις 22.000 ευρώ. Όσον αφορά τους φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες αλλά έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, τότε δεν προβλέπεται η προσαύξηση κατά την μετακίνηση τους με το πρόγραμμα ERASMUS+

Οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό προσώπου ως πολύτεκνου η μέλους πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται στο ΦΕΚ που επισυνάπτεται εδώ.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση!

Σχετικά με το πώς προκύπτει το Οικογενειακό Εισόδημα

Το οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του Εκκαθαριστικού σημειώματος:
Πίνακας Γ.1
 1. Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου)
 2. Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, (Υπόχρεου + Συζύγου)
 3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Πίνακας Δ) (Υπόχρεου + Συζύγου)

 

Προσδοκώμενα Οφέλη

 

Είναι αυτονόητο ότι οι φοιτητές μας υπότροφοι συμμετέχοντας στο πρόγραμμα κινητικότητας "ERASMUS+ / ΔΡΑΣΗ ΚΑ1", πρόκειται να αποκομίσουν οφέλη και σημαντικές εμπειρίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο όπως: Απόκτηση μιας Ευρωπαϊκής Διάστασης των σπουδών τους μέσω της διδασκαλίας από καθηγητές με άλλη παιδεία και κουλτούρα, της διαφορετικής διδασκαλίας και μεθοδολογίας του γνωστικού αντικειμένου, της μελέτης ξένης βιβλιογραφίας και της δυνατότητας επαφής και διερεύνησης νέων θεματικών αντικειμένων. Εξοικείωση με την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της επαφής με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της άλλης χώρας. Καλύτερη εκμάθηση της ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής. Διερεύνηση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και επεξεργασία πιθανών ευκαιριών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης και ωρίμανσης μέσω των νέων εμπειριών. Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προς την αγορά εργασίας. Δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης του πανεπιστημίου προέλευσης και υποδοχής.

 

Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

 

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση από 3-12 μήνες "επιπλέον" της κινητικότητας για σπουδές, σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς.


Διαδικασία Συμμετοχής

Ο φοιτητής αφού γίνει δεκτός από κάποιο φορέα (επιχείρηση, ερευνητικό κέντρο, κλπ) για να κάνει την πρακτική του άσκηση (από 3 έως 12 μήνες) συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα για πρακτική άσκηση και τα υποβάλει στο γραφείο Erasmus του ΑΤΕΙ/Θ. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το έντυπο "Training Agreement", το οποίο υπογράφεται

α) από τον οργανισμό υποδοχής

β) από το ίδρυμα προέλευσης

γ) από τον ίδιο το φοιτητή

Παράλληλα, εκτός από τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει ο φοιτητής, θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο Erasmus και μια Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός του όπου να βεβαιώνεται ότι  του επιτρέπει το Τμήμα του να πραγματοποιήσει την Πρακτική του 'Ασκηση.

 

 Mη επιλέξιμοι οργανισμοι υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών   (όπως αναφέρονται στα Fiches 2010, που αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 2010, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ).

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

-Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο εξαντλητικός κατάλογος διατίθεται στο ιστότοπο (http://europa.eu/institutions/index_en.htm)

-Οργανισμοί οι οποίοι διαχείριζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)

-Αντιπροσωπείες ή δημόσια ιδρύματα της χώρας προέλευσης του φοιτητή, π.χ. πρεσβείες, προξενεία, μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία, λόγω της προϋπόθεσης της διεθνικότητας